Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard

Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard"

 

1. Организатор на кампанията. Общи условия на кампанията. 

1.1. Организатор на Промоционалната кампания „Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard” (“Кампанията“) е "Био Балкани " ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205886577, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 32 („Организатор“). Кампанията се провежда с финансовото съдействие на Mastercard Europe SA, белгийско дружество с ограничена отговорност, с дружествен номер RPR 0448038446 („Партньор”)

1.2. Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на уебсайта на farmhopping.com през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в уебсайта на farmhopping.com.

1.4. С използването и регистрацията на карта Mastercard като платежен инструмент в уебсайта farmhopping.com участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.

2. Срок на кампанията. Място на провеждане

2.1. Кампанията се провежда в периода от 20.12.2018 г. до 20.04.2019 г., вкл., или до изчерпване на промоционалния брой безплатни доставки и подаръци, предоставяни в хода на Промоционалната кампания, който от двата момента настъпи по-късно.

2.2. Кампанията се провежда на територията на България и важи за поръчки, направени онлайн през уебсайта farmhopping.com или през мобилното приложение, което може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store.

3. Участници в кампанията

3.1. В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Mastercard, дебитни или кредитни, издадени на територията на България, с изключение на служителите на Организаторa и Mastercard, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

3.2. За участие в Кампанията всеки допустим участник следва да е осъществил и заплатил поръчка на минимална стойност от 50 (петдесет) лева на уебсайта farmhopping.com, през мобилното приложение на farmhopping или на касата на физическия магазин в София, бул. Витоша 137, с карта Mastercard, или да регистрира валидна карта Mastercard в платежната секция на farmhopping.com във връзка с механиката по т. 4.2.

3.3. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

4. Механизъм на кампанията

4.1. Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да заплати с карта Mastercard своята поръчка на минимална стойност от 50 (петдесет) лева през farmhopping.com, за да получи еднократен код за безплатна доставка. Кодът се съхранява в историята на поръчката, която е била заплатена с карта Mastercard, в секция “Моите поръчки” в “Моят фармхопинг”, както и в имейла за потвърждаване на поръчката, изпратен до електронния адрес, с който е регистриран потребителят. Кодът може да се използва за безплатна доставка на последваща поръчка без ограничение в минималната стойност на поръчката. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в кампанията, като за всяко плащане на поръчка на стойност над 50 лева с карта Mastercard, ще получава код за безплатна доставка.

4.2 Всеки участник, който регистрира за пръв път своята валидна карта Mastercard като платежен инструмент в уебсайта farmhopping.com, ще получи подарък, осигурен от farmhopping и Mastercard. Подаръкът се изпраща с поръчката, заплатена със съответната запазена карта Mastercard.

4.3 В случай, че участник е регистрирал карта Mastercard преди началото на Кампанията и желае да регистрира същата карта Mastercard, за да се възползва от Кампанията, участникът следва да дерегистрира картата си и да я регистрира отново в платежната секция на farmhopping.com.

4.4. Всеки допустим участник може да регистрира до 3 (три) броя карти Mastercard в платежната секция на farmhopping.com, като получава предметен подарък за всяка от тях.

4.5. Регистрацията на карта Mastercard като платежен инструмент се извършва при плащане на поръчката във farmhopping.com, което препраща към защитен сайт на FiBank (Първа инвестиционна банка), където се въвеждат следните данни: номер на карта, име на картодържател, месец и година на валидност на картата, CVC номер. След като FiBank валидира регистрацията на картата, участникът ще види платежното средство в меню „Платежни карти“ в секцията “Моят Фармхопинг” на farmhopping.com. Картата се регистрира, валидира и използва съгласно общите условия на FiBank.

4.6. В края на всеки календарен месец в рамките на Кампанията десетте потребители, направили плащания с Mastercard с най-висока обща стойност в рамките на месеца, ще получат предметен подарък от farmhopping и Mastercard.

4.7 В края на Кампанията десетте потребители, направили плащания с Mastercard с най-висока обща стойност в рамките на кампанията, ще получат код за безплатна доставка, важащ за 1 (една) календарна година.

4.8 В рамките на Кампанията всички потребители, направили и заплатили с карта Mastercard покупка на минимална стойност от 50 лева във физическия магазин на farmhopping в София, бул. Витоша 137, ще получат предметен подарък, осигурен от farmhopping и Mastercard.

5. Промоционални отстъпки и подаръци

5.1. Общият брой кодове за безплатни доставки по т. 4.1, предоставяни в Кампанията, е 3200 (три хиляди и двеста). В периода на кампанията и до изчерпване на общият брой безплатни доставки всеки допустим участник, който отговаря на условията, може да участва неограничено.

5.2. Общият брой подаръци за регистрирана карта Mastercard в системата на farmhopping е 400 (четиристотин). В периода на кампанията и до изчерпване на общия брой подаръци за регистрирана карта, всеки допустим участник, който отговаря на условията по т.4, може да получи само по един подарък за всяка регистрирана карта, при ограниченията на т. 4.4.

5.3. Общият брой подаръци за десетте потребители, направили плащания с най-висока обща стойност в рамките на един календарен месец в периода на протичане на кампанията, е 40.  

5.4. Общият брой подаръци за потребителите, направили покупка на стойност над 50 лева и заплатили покупката на ПОС терминала на касата с карта Mastercard във физическия магазин на farmhopping в София, бул. Витоша 137, е 1880 (хиляда осемстотин и осемдесет). В периода на кампанията и до изчерпване на общия брой подаръци за регистрирана карта, всеки допустим участник, който отговаря на условията, може да участва неограничено.

5.5. Общият брой кодове за безплатна доставка за една година за десетте потребители, направили плащания с Mastercard с най-висока обща стойност в рамките на Кампанията, е 10 (десет).

5.6. Всяка безплатна доставка е на стойност от 5 (пет) лева с ДДС и важи за доставки на територията на цялата страна.

5.7. Всеки код за безплатна доставка има срок на валидност 1 (един) месец след датата на генериране. Кодовете за безплатна доставка за една година могат да бъдат използвани в рамките на 1 (една) календарна година, считана от края на Кампанията.

5.8. Безплатната доставка не може да бъде заменяна за паричната й стойност.

5.9. Кодът за безплатна доставка може да бъде използван само по веднъж.

5.10 В една поръчка може да се използва само един код.

5.11 Подаръците не могат да бъдат разменяни за паричната им стойност.

6. Прекратяване на кампанията

Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

7. Защита на лични данни

7.1. С участието си в Кампанията всеки участник може да се съгласи да предостави лични данни на Организатора за целите на провеждане на промоцията.

7.2. Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни и обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си.

7.3. На участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в българското и европейското законодателство относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, включително правото на информиране, трансфер на данни, правото на достъп до данни, право на коригиране и заличаване на данните и правото на възражение относно начина на обработването им.

7.4. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в настоящия раздел.

7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора, като в този случай участието им в Кампанията се преустановява.

8. Спорове

8.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

8.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

9. Други разпоредби

9.1. Организаторът и Партньорът не носят никаква отговорност и не дължат каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от отстъпките си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, които не са свързани с Организатора или Партньора.

9.2. Партньорът не носи отговорност за технически проблеми при използването на уебсайта farmhopping.com или за действия на Организатора или трети лица.