Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи условия на играта "Плащай с Mastercard и спечели продукти за пикник от farmhopping и вечеря, приготвена от MIAM“

 

 

 

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Плащай с Mastercard и спечели продукти за пикник от farmhopping и вечеря, приготвена от MIAM“ („Играта“).  

2. Организатор на Играта е Фармхопинг ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202269859, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Крум Попов“ № 56-58 („Организатор“). Кампанията се провежда с финансовото съдействие на Mastercard Europe SA, белгийско дружество с ограничена отговорност, с дружествен номер RPR 0448038446 („Партньор”)

3. Играта се провежда в периода от 01.08.2019 до 15.09.2019 г. вкл. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години притежатели на дебитни или кредитни карти Mastercard с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора и Партньора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.farmhopping.com.

ІІІ. Условия за участие

7. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (01.08.2019 до 15.09.2019 г. вкл.) да:

7.1. пазарува в магазина на farmhopping на адрес София, бул. Витоша 137 за не по-малко от 60 (шестдесет) лева; и да

7.2 заплати покупката си с кредитна или дебитна карта Mastercard на ПОС терминала в магазина на farmhopping на адрес София, бул. Витоша 137; и да

7.3. попълни на гърба на касовата бележка име, фамилия и телефонен номер, като пусне така попълнената касова бележка в специално обособената кутия за целите на Играта, налична на касата на магазин farmhopping на адрес София, бул. Витоша 137. 

8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти.

IV. Награда

9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 6 седмични награди, включващи продукти за пикник, осигурени от farmhopping, на стойност 50 лева, и 1 голяма награда, включваща вечеря за цялото семейство, приготвена от MIAM с продукти, осигурени от farmhopping, на стойност 200 лева. Продуктите, включени в наградите, са разнообразни и според наличностите към момента на раздаване на наградите, като включват плодове, зеленчуци, месо, млечни и други. Кошницата от рекламните изображения, използвани в кампанията, не се включва в наградата. 

10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

11. С получаването на наградата Участникът се задължава като необходимо условие да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН с оглед фискалните задължения на Организатора. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.

V. Определяне на печеливш Участник

12. Всяка седмица след стартирането на Играта ще се избира по един печеливш Участник за една от шест награди продукти за пикник. Определянето на печелившия Участник ще се извършва в първия работен ден след приключване на съответната седмица, а именно на 8.08.2019 г., 15.08.2019 г., 22.08.2019 г., 29.08.2019, 5.09.2019 г., 12.09.2019 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички Участници, които са попълнили и пуснали касова бележка в кутията, налична в магазина на farmhopping на адрес София, бул. Витоша 137, през съответната седмица, ще бъде изтеглена 1 касова бележка, като лицето, чието име е написано върху нея, ще получи 1 награда, описана в т. 9. Ежеседмичните награди ще се теглят на случаен принцип от касовите бележки, събрани в кутията за съответната седмица. В първия работен ден след края на Периода на протичане на Играта, а именно 15.09.2019 г., от всички събрани касови бележки в Периода на протичане на Играта, ще се изтегли един печеливш Участник, който ще получи голямата награда, определена в т.9, а именно вечеря за цялото семейство, приготвена от MIAM, с продукти, осигурени от farmhopping. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

13. Имената на печелившите Участници, както са записани на гърба на касовите бележки, ще бъдат публикувани на интернет страницата на farmhopping на адрес: www.farmhopping.com до 24 часа след провеждане на томболата за съответната седмица и ще бъдат оповестени в социалните канали на farmhopping (facebook и instagram). Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез телефонно обаждане на посочения от тях телефон върху гърба на касовата бележка.   

14. Организаторът изпраща наградата в срок до 7(седем) работни дни от уведомяването на печелившия участник по т.13. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

VI. Ограничаване на отговорността

15. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (име, телефон), поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника.

16. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

17. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

18. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

VII. Прекратяване на Играта

Настоящата Игра може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

VIII. Защита на лични данни

19. С участието си в Играта всеки участник предоставя лични данни на Организатора.

20. Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни и обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си.

21. На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в българското законодателство относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на коригиране и заличаване на данните и правото на възражение относно начина на обработването им.

22. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в настоящия раздел.

23. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора, като в този случай участието им в Играта се преустановява.

IX. Спорове

24. С участието си в тази Игра участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

25. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Игра се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.