Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи насоки

Всички ферми във farmhopping трябва да прилагат устойчиви и отговорни методи на земеделие. Запознай се с нашите условия, преди да добавиш своята ферма.

farmhopping не е регулаторен орган. Фермите във farmhopping не са задължени да бъдат органично или био-сертифицирани, но за да бъде част от нашата платформа, твоята ферма трябва да отговаря на указанията за устойчиво и отговорно земеделие, с които е необходимо да се запознаеш по-долу, преди да добавиш своята ферма.


ПРОЧЕТОХ И СЪМ СЪГЛАСЕН С УСЛОВИЯТА ПО-ДОЛУ И ЖЕЛАЯ ДА ДОБАВЯ СВОЯТА ФЕРМА


Общи условия

Всеки производител се съгласява с Общите условия за използване на платформата от производители, публикувани тук: http://farmhopping.com/bg/общи-условия/производител

В допълнение, следните насоки и изисквания се прилагат при одобрение на производител за участие в палтформата.

Общи насоки:

•    Да се поддържа високо качество на продукцията, като се използват само естествени суровини за производство и преработка.
•    Да се работи с естествени системи и процеси на всички нива – от почвата, растенията и животните до крайния продукт.
•    Да се поддържа плодовитостта и биологичната активност на почвите.
•    Да се спазват етичните принципи в отглеждането на животните, като се осигуряват нормални условия на живот и хуманно отношение.
•    Да се насърчава биологичното разнообразие и да се опазват естествените местообитания на организмите, както и характеристиките на средата. 
•    Да се използват в максимална степен възобновяеми енергиини източници и методи за рециклиране.
•    Да се развие екологично чисто и отговорно производство, без негативно влияние на околната среда.

•    Да се произвежда екологично чиста продукция от естествени суровини и по естествен начин, щадящ околната среда.

Отговорно земеделие

•    отглеждане на местни сортове растения и породи животни, адаптирани към климатичните особенности на района (храна, вода, климaт, болести) 

•    не се отглеждат ГМО (генно модифицирани организми) култури и животни

•    редуване на устойчивите култури 

•    рециклиране на биологични отпадъци по метода на компостирането

•    техники за култивиране, които подобряват почвата и плодовитостта ѝ

•    не се използват изскуствени торове, а само естествени такива

•    избягване на агрохимични пестициди и хербициди

•    метод на отглеждане на животните, който отговаря на техните физиологични и здравни нужди

•    свеждане до минимум на вредите към околната среда

Свеждане до минимум на вредите върху околната среда и поддържане на екологично разнообразие:

farmhopping приема само ферми, които управляват добре природните ресурси и помагат за съхранението на екосистемите. Производството на храна винаги причинява някаква вреда на околната среда. Твоите методи на земеделие трябва да свеждат до минимум тази вреда като:

•    не се използват ГМО, изкуствени торове, препарати за растителна защита и всякакви неестествени методи за третиране.
•    поддържат се плодородието и стабилността на почвата с правилно редуване на културите и използване на естествени торове.
•    поддържа се и се увеличава екологичното разнообразие в и около обработваемата земя.

Управление на фермата:

Фермерите трябва да използват устойчиви и отговорни управленски практики. Под устойчиви и отговорни управленски практики имаме предвид:

•    социално устойчиви, както и природно устойчиви
•    спазване и уважение на добрите традиционни пастирски практики в отглеждането на животни 
•    отглеждане на подходящи за ограниченията на местния климат и топография растения и животни.

Резултатът трябва да бъде развиване на устийчива и продуктивна ферма, която е в баланс с природните екосистеми.

Контрол за борба с вредителите и плевелите:

Контролът за борба с вредителите и плевелите е изключително важен за създаването и поддържането на устойчиви земеделски системи:

farmhopping приема само ферми, които:

•    Не използват агрохимични и хормонални хербициди и пестициди в никоя от своите обработваеми площи
•    Не използват методи за пастьоризация или стерилизация на почвата за контрол с плевелите
•    Не използват петролни масла, парафинови масла или други минерални масла като пестициди
•    Не използват никотин (Nicotiana tabacum) или екстракти, създадени от никотин
•    Постигат здраве, разбообразие и жизненост на почвите и културите.
•    Окуражават естествения растеж и балансираната земеделска екосистема.
•    Прилагат добър план за редуване на културите, управление на торовете, навременно култивиране на почвите и добра хигиена във фермата.

Водни ресурси:

За да бъдеш подходящ за farmhopping, във всичките дейности, в които използваш вода, включително напояване, измиване, преработване и такива, свързани с добитъка, трябва:
•    да използваш водата ефективно
•    да сведеш до минимум всяко потенциално замърсяване на естествените или създадените от човека водни източници
•    да прочистваш и използваш водата отново, когато е възможно
•    да се съобразяваш със съответното законодателство за водите, водочерпенето, замърсяването и боклука.

Управление на добитъка

farmhopping приема само ферми, които се отнасят към добитъка си със специални грижи за неговото благополучие и здраве. Фермерите трябва да осигурят нормални условия за живот на своите животни, както и хуманно отношение към тях.

Фермерите трябва:

•    да поддържат доброто здраве на животните.
•    да осигуряват правилно и нормално хранене на животните, съобразено с техните нужди, без да се използват ГМО фуражи.
•    да взимат превантивни мерки за предпазване на животните от болести и наранявания.
•    да задоволяват нуждите на животните като ги третират, подслоняват и транспортират с подходящите грижи и внимание.
•    да се придържат към отглеждането на традиционни, местни или редки породи, за да се запази генетичното разнообразие.
•    да не използват вещества и добавки към фуражите за забързване на растежа или продуктивността на животните.
•    да не използват ветеринарни продукти или такива за здравни грижи, съдържащи ГМО или техните производни.
•    да осигуряват на добитъка достъп до пасища и да практикурат сезонна паша.
 

Опаковане и транспорт:

Когато пакетираш и транспортираш продуктите си, трябва да бъдеш сигурен, че:

•    опаковката и транспортирането на продуктите са в съответствие с правилата на ЕС за здраве и безопасност
•    представяш продукта си в съответствие с това, което си рекламирал на платформата
•    представяш продукта си в оптимално състояние
•    използваш най-добрите възможни природни практики при опаковането
•    продуктите са изпратени и доставени в съответствие с крайните срокове, описани на уебстраницата
•    опаковката ти отговаря на законодателството на държавата ти, отнасящо се до опаковки, изхвърляне на опаковки, и материали, които са в контакт с хранителни продукти.

Фармхопър – фермер

Ние във farmhopping дълбоко оценяваме помощта на фармхопърите, затова когато се присъединиш към farmhopping, трябва да:

•    бъдеш отговорен относно поетите ангажименти към твоите клиенти
•    винаги да поддържаш високи стандарти на качество и хигиена
•    да прилагаш качествен контрол на предлаганите от теб продукти
•    трябва да осигуряваш точна информация на потребителите относно предлаганите от теб продукти 
•    да изпълняваш всички поети ангажименти към фармхопърите, които подкрепят твоята дейност, в сроковете отбелязани в сайта
•    да не предлагаш продукти, които не са произведени в твоята ферма
•    да осигуриш безопасни условия и удобства за фармхопърите, посещаващи фермата ти 

Относно тези насоки

Мисията на farmhopping е да помага в развитието на устойчивите ферми. Ние сме нова компания и като такава ни предстои да извървим дълъг път. Нашата цел е да бъдем възможно най-отворени, защитавайки здравето и креативния дух на farmhopping в дългосрочен план. Благодарим ти, че отдели време да прочетеш нашите насоки.

Моля, прочети и приеми нашите Правила и условия, преди да продължиш.

ПРОЧЕТОХ И СЪМ СЪГЛАСЕН С ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ И ЖЕЛАЯ ДА ДОБАВЯ СВОЯТА ФЕРМА