Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи условия за потребители

Добре дошли във Фармхопинг!

Фармхопинг е онлайн пазар (платформа), която скъсява пътя на местния фермер до Вас. Фармхопинг e собственост на „Био Балкани “ ЕООД (наричано в тези условия “ние”, “нас” или “Фармхопинг”). Ние сме еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 205886577, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 32.

Настоящите Общи условия, заедно с Условията за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки” (заедно наричани “Условията”) регламентират условията за достъп и използване на сайтовете на Фармхопинг (включително, но не само farmhopping.com) и други платформи, които Фармхопинг притежава и/или управлява и които Ви предоставя за ползване, както и всяка друга информация и съдържание, което е свалено, предоставено или препратено от Фармхопинг, а също и приложения, предлагани от Фармхопинг във връзка с предлаганите услуги.

Като се съгласявате с настоящите Общи условия и като използвате Услугите, Вие се задължавате да спазвате тези Условия.

1. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

1.1.  При използването им в този Общи условия им с главна буква, посочените по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Партньори“ означава местни ферми и производители, които предлагат чрез Фармхопинг свои Продукти за продажба на Потребители.

Потребител“ означава всяко лице, което има създаден Профил в системата на Фармхопинг и използва Услугите, предоставяни чрез системата или всяко лице, което е закупило Продукти и/или услуги чрез системата. В тази Условия, Потребителят е наричан още „Вие“ и „Вас“ и всяка препратка към „Вие“ и „Вас“ се счита за препратка към Потребител.

Профил“ означава завършена регистрация на Потребител в Платформата, съдържаща посочените по-долу лични данни и позволяваща на Потребителя да използва Услугите.

Продукти“ означава стоките, продуктите и услугите, предлагани от Партньорите за продажба чрез онлайн платформата на Фармхопинг.

Платформата“ означава онлайн платформата, опериране от Фармхопинг на всеки един от следните домейни: www.farmhopping.com.

Услуги“ означава предлаганите от Фармхопинг услуги на Потребителите, посечени в параграф 2.1 по-долу.

2.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.  Платформата на Фармхопинг предоставя на своите Потребители следните услуги:

(a) достъп до съдържанието, публикувано на Платформата и другите сайтовете на Фармхопинг, включително информация относно Партньорите на Фармхопинг и предлаганите от тях Продукти;

(b) възможност за сключване на договор от разстояние за покупка на Продукти и заплащане на съответните Продукти, чрез Платформата;

(c) възможност за доставка на закупените Продукти до посочен от Вас адрес;

(d) възможност за публикуване мнения и рецензии относно Партньорите и предлаганите от тях Продукти, и

(e) всякакви други услуги, които периодично могат да бъдат предлагани от Фармхопинг.

2.2. Услугите, предоставяни от Фармхопинг постоянно се развиват и естеството на предлаганите от Фармхопинг услуги подлежи на промяна от време на време, без предварително уведомление. В допълнение, Фармхопинг си запазва правото да спре (временно или постоянно) предлагането на някоя или всички Услуги, на Вас и/или на потребителите като цяло, включително и без необходимост от предварително уведомление. Фармхопинг има право да наложи ограничение във възможностите за използване и/или съхранение на информация по свое усмотрение по всяко време и без предварително уведомление или каквото и да е задължение към Вас.

2.3.  Вие можете да използвате Услугите, ако имате навършени 18 години. Ние не рекламираме и не предлагаме продукти на непълнолетни лица. Имате право да закупувате Продукти през Платформата на Фармхопинг, само ако сте пълнолетен и дееспособен.

2.4.  Всеки Потребител има право да използва Услугите единствено при спазване на настоящите Условия и в съответствие с приложимото законодателство. Ако създадете Профил от името на дружество, юридическо или друго лице, различно от Вас самите и при условие, че разполагате с необходимите права да представлявате това лице, то Вие се съгласявате с настоящите условия от името на представляваната дружество или трето лице.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ

3.1. За да използвате Услуги, предлагани от Фармхопинг, както и за да закупите Продукти през Платформата е необходимо да се регистрирате като Потребител.

3.2. За целите на регистрацията Ви като Потребител е необходимо да предоставите Вашите имена, телефонен номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес за кореспонденция и уникална парола. При извършване на регистрацията Вие потвърждавате и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са верни и актуални. В случай на последващи промени в предоставените от Вас данни за регистрация Вие се задължавате своевременно да ги актуализирате чрез съответния формуляр достъпен чрез личния Ви профил.

3.3. Регистрацията може да бъде направена и след автентикация, предоставена от други социални мрежи, включително, но не само – Facebook. В тези случаи Фармхопинг може да изиска допълнителна информация, като например Вашия телефонен номер. При регистрация във Фармхопинг чрез профил във Facebook или друга социална мрежа, вие изрично се съгласявате да разкриете на Farmhoping данните от съответния ви профил и гарантирате че имате право да разкриете тези данни без да бъдат нарушавани условията на съответната трета страна.

3.4. Извършването на покупка на Продукти или регистрация на Профил изисква всеки Потребител  изрично да се съгласи с и да приеме прилагането на тези Общи условия в отношенията си с Фармхопинг.

3.5. При регистрация във Фармхопинг всеки Потребител автоматично се абонира за бюлетина на Фармхопинг, освен ако изрично не се откажете от този абонамент. Абонаментът за бюлетина на Фармхопинг е безплатен и не изисква заплащането на каквито и да е суми от Потребителя.

3.6. Всички предоставени от Вас лични данни, ще бъдат използвани в съответствие с Условията за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки”.

3.7. Регистрацията на Потребител във Фармхопинг е единствено за лично ползване. Потребителят няма право да предоставя достъп до Профила си на трети лица. Всеки един Потребител е лично отговорен да опази детайлите на регистрацията си във Фармхопинг, както и данните за влизане в Профила си (включително имейл и парола).

3.8. Потребителят е длъжен да пази поверителността на паролата си за достъп до своя Профил. Всеки Потребител се задължава да уведоми Фармхопинг незабавно при съмнения за неоторизиран достъп на трети страни до неговия Профил. Фармхопинг не носи отговорност за неоторизиран достъп до Профил, в случаите когато не е бил уведомен от Потребителя за загуба/проблеми с неговата парола. Задължавате се да окажете съдействие и да ни помогнете при евентуални действия от наша страна, свързани с евентуален неоторизиран достъп до Вашия акаунт от трети страни.

3.9. Вие носите пълна отговорност за всички вреди, причинени на Фармхопинг или на когото и да било от неговите Партньори във връзка с използването на платформите, които могат да бъдат причинени чрез Вашия профил, включително в случаите на неоторизиран достъп.

3.10. Вие имате право по всяко време да промените данните на Вашия Профил или да го изтриете.

3.11. Фармхопинг има право по всяко време да преустанови регистрацията и заличи Профила на всеки Потребител. Прекратяването на регистрацията или изтриването на Профил на Потребител не променя правата и задълженията на страните във връзка с направени от Потребителя преди прекратяването на регистрацията му поръчки.

3.12. След създаването на Профил, Фармхопинг ви предоставя неограничено, неизключително и непрехвърлимо право да използвате Услугите (включително заедно с всички бъдещи промени и подобрения) при спазване на настоящите Общи условия.

4. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

4.1.  Достъпът и предоставянето на Услугите се определя едностранно от Фармхопинг. Фармхопинг си запазва правото, по всяко време, да спре временно или да преустанови предоставянето на някоя или всички Услуги или да измени тяхното съдържание. Фармхопинг не носи отговорност ако някоя Услуга или Продукт не е достъпна, по което и да е време.

4.2. Фармохопинг си запазва правото, по своя преценка, да ограничи достъпа на определени Потребители до определени Услуги.

4.3. Потребителят сам е отговорен за начина, по който ще си осигури достъп до Услугите. Потребителят е длъжен да осигури, че всяко лице, което има достъп до Услугите, използвайки Профила на Потребителя е запознат и спазва тези Общи условия.

4.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че получавате достъп до Платформата и останалите Услуги във вида в който са, към датата на създаване на Профила Ви. Фармхопинг няма задължение и не поема каквато и да е отговорност относно функционалността, завършеността, продължителността, достъпността или другите характеристики на Платформата.

4.5. Достъпът Ви до Услугите и по-специално до Платформата е на Ваш риск и Фармхопинг не носи отговорност за повреди във вашата компютърна система, загуба на съдържание или други вреди, резултат от използването на Платформата, освен в случаите на умисъл или груба небрежност.

4.6. Фармхопинг не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребител във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на всички други интернет страници, достъпни чрез интернет връзки/препратки, които са предоставени или на Платформата, или в съобщение, изпратено до електронната поща на Потребител. Отговорността по отношение на такива интернет страници е изцяло на съответните им собственици.

5. ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ПРЕЗ ФАРМХОПИНГ

5.1. Фармхопинг е онлайн платформа (пазар), която осигурява възможност на местни производители и ферми (наричани Партньори), да предлагат асортимент от произвеждани или предлагани от тях продукти и услуги, както и възможност закупените през Платформата продукти да бъдат доставени до Вашия адрес или до друга избрана от Вас локация. През Платформата Вие закупувате директно Продукти или услуги от съответния производител.

5.2.  За да направите поръчка през Платформата е необходимо да влезнете във Вашия личен Профил и да отворите страницата за поръчка, където можете да изберете Продуктите или услугите, които желаете да поръчате и да ги добавите в своята количка. След като преминете към поръчка, Вие можете да изберете деня на доставка и ще можете да предоставите своя адрес за доставка или да изберете да вземете Продуктите си от Място за получаване.

5.3. Преди да потвърдите поръчката си можете да я проверите за грешки. Веднъж след като изберете да направите поръчка, чрез онлайн бутона “Поръчай” в платформата, автоматично ще бъдете пренасочени към страницата за плащане на външните доставчици на платежни услуги, с които Фармхопинг работи. Поръчката за покупка ще се счита за подадена при потвърждаване на плащането от страна на съответния платежен оператор. След като поръчката бъде приета тя не може да бъде отменена от Вас, освен в случаите, посочени в член 8 по-долу.

5.4. В случай че плащането не бъде потвърдено в момента на поръчката по каквато и да било причина, включително когато плащането не е разрешено от банката на Потребителя, подадената поръчка се счита за отменена и никоя от страните няма задължение по нейното изпълнение.

5.5. Всички направени поръчки подлежат на одобрение от страна на нашите Партньори (които могат да възложат тези функции и на нас). Направената поръчка не е обвързваща за Партньорите и те имат правото да не я приемат, без да е необходимо да посочват причина за това. Фармхопинг не носи отговорност в случай, че дадена поръчка не е приета и не е задължен да осигури приемането на всяка поръчка.

5.6. След като направите поръчка, ще получите имейл потвърждаващ направената поръчка (на имейл адреса, предоставен във Вашия Профил. В този имейл се съдържа референтен номер на поръчката и детайли за поръчаните продукти. Това потвърждение означава, че поръчката е била приета и сте сключили валиден договор за покупко-продажба със съответния Партньор. Договорът се счита сключен от момента на подаване на Вашата поръчка.

5.7. В случай че поръчката Ви не бъде приета, направеното от Вас плащане ще ви бъде възстановено в пълен размер в срок до три работни дни.

5.8.  Предлаганите Продукти е възможно да не бъдат налични. Партньорите на Фармхопинг могат да ограничат доставените количества (специално за продукти на промоция) по свое усмотрение, ако преценят, че поръчаното количество застрашава наличността за други потребители. В случай, че даден поръчан продукт не може да бъде доставен, ние ще Ви съдействаме като се свържем с нашия Партньор и с Вас, за Ви предложим замяна с друг продукт на същия или друг Партньор или да ви издадем ваучер на същата стойност за покупка на Продукти през Платформата. В случай че не желаете заместването на поръчаните от Вас продукти вие имате правото да се откажете от Поръчката, да получите ваучер на същата стойност за покупки на Продукти по Ваша преценка или да получите направеното от Вас плащане в пълен размер в срок до 14 дни от отказа.

6. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

6.1. Всички цени на Продуктите и Услугите, обявени в сайта www.farmhopping.com са крайни и включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на Продуктите и цената за доставка се посочват отделно.

6.2. Фармхопинг приема плащане с кредитна карта, посредством външни доставчици – Braintree, Epay, както и плащания чрез EasyPay. Моля, имайте предвид, че за да направите такова плащане, може да е необходимо да имате регистрация в EasyPay или Epay. Плащанията се извършват съгласно приложими общи условия на EasyPay или Epay и ние не носим отговорност за действия или бездействие от страна на EasyPay,  Epay или Braintree. Позволяват се и “улеснени плащания“, при които няма нужда да се попълват данните на картата всеки път. Може да регистрирате до три карти, с възможност да ги изтриете по всяко време. Относно сигурността: Фармхопинг не съхранява номера на банкови карти и няма достъп до тях. При използването на тази опция, при първото плащане картата ви се регистрира в системата на Първа Инвестиционна Банка, чрез която се извършват плащанията.

6.3. Ние вземаме мерки, доколкото зависи от нас, да защитим Вашите данни и данните за Вашата поръчка, но при липса на грешка от наша страна в тази връзка, не носим отговорност за загуби, които можете да понесете, ако трета страна предостави неоторизиран достъп до каквато и да е част от Вашите данни, докато поръчвате през или използвате платформата на Фармхопинг.

6.4. В случаите когато се налага да възстановим направено от Вас плащане при доставка на грешни или негодни за употреба Продукти, отказ за приемане на Поръчка или отказ от Ваша страна от направена поръчка (доколкото е допустим), възстановяването на платените от Вас суми ще бъде направено чрез издаване на ваучер за същата стойност, който Вие можете да ползвате за закупуване на Продукти по ваше усмотрение. В случай че не желаете да ви бъдат издадени ваучери, възстановяването на платените от Вас суми ще бъде направено по кредитна карта/сметка, използваната за извършване на плащането към нас. В случай на отказ от Ваша страна от направена поръчка съгласно чл. 8 по-долу, като Фармхопинг има право да удържи стойността на повредените при връщането продукти или разноските за взимане на продуктите.

7. ДОСТАВКА

7.1. Поръчаните от Вас продукти ще Ви бъдат доставени от Фармхопинг на посочения от Вас адрес или до Място за получаване. Местата за получаване са места на територията на България, където работят или живеят група от хора, които желаят да пазаруват от Партньорите на Фармхопинг, използвайки Услугите на Фармхопинг. Тези места са предварително одобрени или създадени от Фармхопинг. За да откриете място за доставка или да създадете такова, посетете нашата страница Места за получаване.

7.2. Доставката на Вашата поръчка до избраното от Вас Място за получаване се извършва за Ваша сметка от Фармхопинг. Вие сами избирате срока за доставка от опциите, предоставени ви при извършване на Вашата поръчка. Доставките се извършват в часовия пояс посочен в имейла с потвърждението за приемане на поръчката.

7.3. Ако Вие не може да бъде открит на посочения от Вас адрес в посоченото време за доставка или няма кой да приеме доставка на Мястото за получаване ние ще Ви оставим съобщения за пропусната доставка и ще се опитам да се свържем с Вас по телефона, за да се уговори алтернативен адрес или друг час за изпълнение на доставката, за което ще бъде начислена допълнителна такса за доставка, както и при необходимост, ще се наложи заплащането на нетрайните продукти.

7.4. Ако дадете инструкции Вашата поръчка да бъде оставена на посочения адрес или Място за получаване, без да има кой да я приеме, то Фармхопинг не носи отговорност за Вашата поръчка, в това число при кражба, нарушаване целостта на Продуктите, замърсяване и всяко друго следствие от промяна на температурата – за продукти, които изискват да бъдат съхранявани при специфични условия.

7.5. Вие носите отговорност за получаване на поръчката на посоченото място и в посочения диапазон. Ако не вземете своята поръчка, доставена до избрано от Вас място за доставка, дължите пълната стойност поръчката и доставката и нямата право да се откажете от доставката, освен когато разполагате с правата по т. 8.2.

7.6. Всички рискове за поръчаното (включително риск от загуба или нарушаване на продуктите) се поемат от Вас от момента на доставка до Вашия адрес или избраното от Вас Място за получаване.

7.7. В случай, че получената от Вас поръчка се разминава с поръчаното от Вас трябва да се свържете с нас в рамките на деня в който е извършена доставката. Няма да се наложи да заплащате грешно доставени продукти, както и продукти, които не са били доставени.

7.8. Не поемаме отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради обстоятелства, независещи от нас и извън нашия контрол.

7.9. Ако доставката на Вашата поръчка бъде забавена по причина, извън нашия контрол (например недостиг на продукция), Фармхопинг ще Ви информира своевременно за това, но Фармхопинг не поема отговорност за тези забавяния и евентуално неизвършени доставки.

7.10.      Възстановяване на таксите за доставка може да бъде извършено само в съответствие с в случаите, когато Потребителят може да упражни право на отказ от потвърдена поръчка, както е посочено по-долу или в случаите когато не е извършена доставка.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Моля, имайте предвид, че нямате право да се откажете от покупка на храни и хранителни продукти, които са с кратък срок на годност или нетрайни, както и от хранителни продукти, които са Ви доставени в запечатани опаковки и които са разпечатани. Повечето от продуктите, предлагани през платформата на Фармхопинг отговарят на тези изисквания и за тях Вие нямате право на отказ от направена покупка, освен ако не са ви доставени грешни или повредени продукти, което се установява в момента на получаване на доставката. Рекламации за грешни или повредени продукти, могат да бъдат направени единствено в рамките на деня на получаване на доставката.

8.2. За всички останали продукти Вие имате право да се откажете от направената покупка в срок от 14 календарни дни след доставката им. Платеното от Вас за доставка, ще бъде възстановено напълно, след като получим всички Продукти, предмет на покупката (не само част от тях) обратно на адреса, посочен в т 8.3. Моля, имайте предвид, че плащането за доставката ще бъде възстановено на базата на стандартната такса за доставка. Възстановяването на направеното от Вас плащане ще бъде извършено в 14-дневен срок от момента на получаване обратно от Фармхопинг на върнатите Продукти на посочения в т. 8.3 адрес. Ваша отговорност е да положите добра грижа за Продуктите и да ги върнете, преди да можем да възстановим направеното от Вас плащане.

8.3. В случай, че решите да упражните правото си на отказ Вие сте длъжен в срок от 14 дни от изпращане на уведомлението до Фармхопинг за отказ от направената от Вас покупка, да изпратите закупените от Вас Продукти във вида, в който сте ги закупили на адрес ***. Вие може да поискате от Фармхопинг да вземе продуктите от посочен от Вас адрес, но в този случай разходите за транспорт са за ваша сметка. Вие сте упражнили валидно правото си на отказ единствено ако сте върнали закупените от Вас продукти на Фармхопинг в посочения срок.

8.4. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно качеството на доставените продукти се приемат най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката (когато доставката е направена до Място на получаване или не е получена лично от вас) или в момента на получаване, когато продуктите са Ви доставени лично. Рекламациите се приемат единствено чрез формата за контакт и рекламации, достъпна чрез профила Ви или по електронна поща на адрес info@farmhopping.com.

9. СЪДЪРЖАНИЕ. ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

9.1. Като регистриран потребител Вие имате право да публикуването на платформата информация и мнение за предлаганите Продукти и Услуги. Вие носите пълната отговорност за всяка информация, материални или друго съдържание, което е публикувано от него на Платформата. Съдържанието, което се публикува или споделяте и показвате (включително чрез поставяне на снимки, ревюта на продукти и коментари) ще е видимо за всички останали Потребители на Услугите. С публикуването и споделянето на определено съдържание, Вие се съгласявате изрично, че това съдържание ще бъде достъпно свободно за всеки един останал Потребител.

9.2. Препратките към външни сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, са предоставени само за Ваша информация и улеснение. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове, управлявани от трети страни и не поемаме отговорност за потенциални вреди и загуби, причинени от използването им. Нашите Услуги не е позволено да бъдат вграждани в други сайтове, нямате право да създавате линкове към друго, освен началната страница. Запазваме си правото да отнемем правата за препращане без предварително предупреждение.

9.3. Вие си запазвате всички права, включително права на авторство и интелектуална собственост, за всяко Съдържание, което сте публикували чрез Услугите. Чрез публикуването или представянето на Съдържание чрез Услугите, Вие предоставяте на Фармхопинг неограничено и неизключително право да използва по всеки един начин в степента, позволена от приложимото право, съответното Съдържание. Вие се съгласявате, че правата по предходното изречение, включват правото на Фармхопинг да предоставя съответното съдържание на трети страни, които си партнират с Фармхопинг.

9.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че не Ви се дължи каквото и да е възнаграждение или обезщетение, било от Фармхопинг или лице, на което Фармхопинг е предоставили публикувано от Вас Съдържание, във връзка с използването на Съдържание, което е публикувано или разпространено чрез използването на Услугите.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ

10.1. Потребителите нямат право да използват Услугите:

(a) по начин, който нарушава приложимото национално или европейско право;

(b) за цели, които не са допустими съгласно настоящите Общи условия;

(c) по начин, който нарушава правата на трети лица, включително права на интелектуална собственост или поверителност на личните данни;

(d) за публикуване или разпространавето рекламни материали или да разпространявате грешна или подвеждаща информация;

(e) за разпространение на информация, която нарушава добрите нрави или засяга или може да засегне доброто име на друг Потребител;

(f) за публикуване снимки или изображения на трети лица, без тяхното съгласие;

(g) за насърчаване незаконни или престъпни дейности;

(h) за получаване на достъп до части от Платформата, които не се предназначени за Потребители, сървърите, оборудването и/или компютърните системи на Фармхопинг

(i) да вкарват вируси, вреден софтуер или malware,който съзнателно или несъзнателно уврежда или пречи на функционирането на Платформата и предоставянето на услугите;

(j) да копират, променят или разпространяват Съдържанието, публикувано от други Потребители без тяхното съгласие;

Фармхопинг си запазва правото (но не е задължено) да премахва или откаже да публикува Съдържание, предоставено от Потребител или да преустанови достъпа на Потребител до Услугите. Фармхопинг, също така, има право да преглежда, запазва и/или разкрива всяка информация, когато счете, че това е необходимо за: (i) за спазване на приложимото право или задължителен акт на съдебен или държавен орган; (ii) за прилагането на настоящите Общи условия; (iii) за установяване, предотвратяване или други действия срещу измами или проблеми със сигурността на съдържанието или технически проблеми; (iv) отговаряне на питания на Потребители; (v) защита на собствеността и правата на Фармхопинг.

11. ПРОМОЦИИ И НАГРАДИ

11.1. Фармхопинг може, от време на време, да организира състезания или да предоставя промоции от свое име, от името на своите Партньори или от името на трети лица. Всички подобни инициативи ще бъдат предмет на отделни правила и условия, които ще бъдат предоставени изрично във връзка с провеждането на съответното състезание или промоция.

12. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1. Личните данни, предоставени от Потребител, се събират и обработват от Фармхопинг в съответствие с приложимото българско законодателство и Условията за защита на личните данни. Фармхопинг е регистриран като администратор на лични данни в Българската Комисия за защита на личните данни.

12.2. Вашите лични данни се събират и обработват единствено за целите на предоставяне на Услугите и тяхното подобряване. Достъп до Вашите лични данни може да бъде предоставен достъп на субекти, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт.

12.3. Вие имате право на достъп във всеки един до личните Ви данни, съхранявани от Фармхопинг както и право да ги коригирате. С регистрирането си като Потребител, ви предоставяте своите лични данни доброволно, но си запазвате правото да оттеглите своето съгласие за обработване на данните по всяко време.

12.4. За повече информация относно политиката за обработване и съхраняване на лични данни от Фармхопинг и Вашите права в тази връзка прочетете Условията за защита на личните данни на Фармхопинг, които представляват неразделна част от тези Общи условия.

13. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13.1. Фармхопинг има право да изменя настоящите Общи условия, като в такъв случай обновената версия на условията ще бъде достъпна на Платформата.

13.2. Вие ще получите уведомление за всяко изменение в Общите условия на посочения от Вас имейл в момента на регистрацията. Тези изменения ще влезнат в сила по отношение на Вас, в случай че не изразите несъгласието си с тях в срок не по-дълъг от 7 дни от получаване на уведомлението.

13.3. В случай че не приемете измененията на Общите условия, които са ви предложени от Фармхопинг Вие имате право да прекратите регистрацията си като Потребител и да поискате заличаването на Вашия Профил. Всички изменения на настоящите Общи условия ще породят действие за Вас  само след като последният е бил уведомен за тях посредством имейл и при условие, че той не е изпратил писмено уведомление за прекратяване на договора за използване на Уебсайта в срока, посочен в уведомителния имейл, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) календарни дни от изпращането му.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

14.1. Страните изричното се съгласяват, че електронните съобщения разменяни между тях е достатъчно да бъдат подписани с обикновен електронен подпис и не се налага използването на усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис.

14.2. Обявяване на която и да било разпоредба от настоящите Общи условия за недействителна или неприложима не засяга по никакъв начин действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

14.3. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на Платформата, включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, промишлен дизайн и произведения, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на Фармхопинг, и настоящите Общи условия не следва да се тълкуват като прехвърляне или отдаване под лицензия на тези права. В случай на липса на предварително писмено съгласие на Фармхопинг в друг смисъл, Потребителят може да използва съдържанието на Платформата единствено за лични цели и цели без търговски характер, и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

14.4. Настоящите Общи условия и всички Договори за покупко – продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за покупко – продажба се разрешават от компетентните български съдилища.

14.5. Настоящите Общи условия влизат в сила на 25 септември 2015 г.