Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи условия Домашен сладолед

Общи условия за участие в готварско съревнование „Сготви домашен сладолед с farmhopping”

Автор: “Фармхопинг” ООД

Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в готварско съревнование „Сготви с farmhopping“, което се организира от „Фармхопинг“ ООД (наричан още „Организатор").

  • Начало на конкурса: 10.08.2015 г.

  • Край на конкурса: 22.08.2015 г.

І. Описание и условия за участие

1. Готварското съревнование „Сготви домашен сладолед с farmhopping“ се провежда във фейсбук събитието Сладоледен фестивал от 10.08.2015 г. до 22.08.2015 г. („Период на готварското съревнование").

2. В готварското съревнование могат да участват физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили валидна регистрация в събитието.

3. Участието в готварското съревнование може да бъде осъществено според следните условия:

3.1. В периода от 10.08.2015 г. до 22.08.2015 г. всеки ще бъде регистриран като Участник, ако се запише във формата за участие, която се намира тук. В деня на събитието 22.08.2015 трябва да донесе домашен сладолед приготвен със сезонни продукти.

3.2. Рецептите ще бъдат оценявани от жури според описаните в събитието критерии за оценка.

На 22.08.2015 според оценките на журито ще бъдат обявени трима Участници, регистрирани за участие в Конкурса съгласно т. 3.1. от настоящите Общи условия, които има право да получат награди по т. 4 от настоящите Общи условия („Победители”). След изтеглянето на Победителите ще бъдат изтеглени и двама резервни печеливши Участника. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести някой от титулярните Победители, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в съответствие с изискванията на тези Общи условия.

3.3. Всеки регистриран потребител може да участва само с един потребителски профил.

3.4. Всеки Участник има право да участва с по една рецепта.

3.5. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на Facebook.

3.6. Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстве, снимки и материали, които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ІІ. Награди, получаване на наградите

4. Всеки Участник в готварското съревнование получава от Организатора награда, която се изразява в промокод за 10% лв. отстъпка при пазаруване от уебстраницата на Организатора, както и платнена рекламна торбичка с логото на Организатора.

5. Победителите, които печелят големите награди съгласно 3.2. ще получат награди, както следва:

Първа награда: Ваучер за пазаруване от farmhopping на стойност 100 лв. (трябва да се използва в рамките на един месец).

Втора награда: 50 лв. (трябва да се използва в рамките на един месец).

Трета награда: 25 лв. (трябва да се използва в рамките на един месец).

5. Победителите ще бъдат уведомени от Организатора лично на място по време на събитието или чрез лично съобщение на посочения от него имейл адрес в срок от 3 работни дни от края на Конкурса.

Наградите могат да бъдат получена всеки работен ден от 09:30 до 17:30 ч. на адрес: Фармхопинг ООД, ул. “Крум Попов” 56-58, София. Ако настоящият адрес на Победителя е извън гр. София, но на територията на Република България, същият има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен точен адрес в рамките на 7 (седем) работни дни от получаването на обратна връзка от Победителя с посочване на адрес за получаване на наградата чрез отговор на лични съобщения или на имейл. Ако Победителят не отговоря на личните съобщения и/или имейлите повече от 5 (пет) работни дни, не получи наградата си в рамките на 3 дни след като е посочил в имейл или лично съобщение начин на получаване на наградата или се откаже от нея, Организаторът се свързва с първия по ред резервен Участник, като се следва процедурата, описана по-горе.

6. Победителят няма право да получи парична равностойност на наградата, да я заменя за други продукти или да я преотстъпва на трето лице.

7. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол или обратна разписка (товарителница), подписани от Победителя.

III. Потребителско име

8. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

8.1. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.

8.2. Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

IV. Съгласие с Общите условия

11. Чрез попълването на регистрационната форма към конкурса “Сготви домашен сладолед с farmhopping”, Участникът потвърждава желанието си за участие в Конкурса по реда на т. 3 и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва.

VI. Промени в Общите условия

12. С оглед периодично допълване и модификации на Конкурса и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

13. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват в интернет събитието и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.

14. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на имейл до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

VІI. Права върху интелектулна собственост

15. Правата върху съдържанието, разположено в интернет събитието във фейсбук е защитено от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко нейно ползване изисква предварителното съгласие на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието в други бази данни или други електронни медии и системи.

16. Всички Участници с регистрацията си за участие се съгласяват, че Фармхопинг придобива пълно и неограничено право на ползване по отношение на всички рецепти и указания за тяхното приготвяне и снимки на продуктите и процеси, техните потребителски имена, изявления, публикувани материали и изображения. Фармхопинг има право да използва посочените материали свободно в каквато и да е форма и за каквито и да е цели.

17. Чрез изпращане на изображение (снимка) и информация във фейсбук събитието, Участникът декларира, че е запознат с правилата и условията за ползване на интернет страницата и се задължава да ги спазва.

VІІI. Ограничаване на отговорността

18. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в готварското съревнование e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в конкурса вреди, освен ако са причинени умишлено.

19. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в Конкурса информация и материали, под формата на изображение (снимка) и/или текст.

20. Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в изпълнение на изискванията на закона в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

21. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в готварското съревнование при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

22. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

23. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на готварското съревнование, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора.

24. Организаторът не гарантира, че участието в готварското съревнование ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в готварското съревнование.

ІX. Временни санкции

25. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на готварското съревнование, както и до премахване на публикуван от последния текст, изображения, видео.

26. Организаторът има право да осъществява контрол и подбор на публикуваната във фейсбук събитието информация, изображения и регистрации, както и да премахва/не публикува информация и/или изображения по свое усмотрение, ако накърняват морала и добрите нрави, без да уведомява допълнително Участника, който е изпратил същата.

27. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани изображения и информация или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на готварското съревнование.

28. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

29. В хипотезите по предходния член, в случай, че на Участник е наложена временна санкция - спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение или информация, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.

Х. Обезщетения

30. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в готварското съревнование в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

ХI. Защита на личните данни

31. Организаторът е регистриран администратор на лични данни и полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

32. С участието си в готварското съревнование Участниците дават изричното си съгласие:

  • личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на готварското съревнование;

  • имената на печелившия Участник да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение;

33. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администраторите на лични данни да заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

ХIІ. Други условия

34. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

35. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

36. Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

37. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

38. Всички разходи, свързани с участието на Участника в готварското съревнование, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

39. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

40. В готварското съревнование нямат право да участват служители на „Фармхопинг” ООД и членовете на журито, както и членове на техните семейства.